Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури

Компаративна лінія забезпечує порівняння, зіставлення літературних творів та їх окремих компонентів, встановлення зв’язків між українською літературою та іншими національними літературами, розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у літературних творах, зіставлення оригіналів і перекладів літературних творів різними мовами, демонстрацію лексичного і стилістичного багатства української мови. Це відповідає головній меті літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості. Учитель повинен шукати відповідь на питання «Що і як я маю робити? З чого почати і як продовжувати? Яким має бути кінцевий результат?». Оскільки у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти компаративна лінія виокремлена вперше, тому на базі КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського створено обласну творчу групу вчителів української мови та літератури з проблеми «Компаративний аналіз художніх творів».Говорячи про компаративну змістову лінію, ми повинні зупинитись на таких поняттях як компаративістика та компаративний аналіз. Кінцева мета компаративістики виходить за межі літературного порівняння. Компаративний аналіз творів допомагає усвідомити учням цілісність світового літературного процесу.Сучасне життя вимагає творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання, а компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання та виховання сучасних школярів, розширення їхнього світогляду, формування життєво необхідних компетенцій.Сьогодні методологічною основою визначення змісту літературної освіти є загальнолюдські й національні цінності. Література є найголовнішим засобом залучення особистості до джерел національної духовності, до культурних вершин народів світу. Розвиток компаративістики як наукиКомпаративістика як метод вивчення літератури складалася впродовж XIX століття, але її елементи з'явилися в літературно-критичних працях ще в епоху античності. Так, у «Поетиці» Арістотеля (384 — 322 до н.е) мова йде про відмінності трагедії від епосу. Формуванню компаративістики сприяв Теодор Бенфей (1809—1881), німецький філолог. У передмові до німецького видання «Панчатантри» («Пятітікніжіе» 1859 р), книзі давньоіндійських прозових байок, казок, притч, він зазначив, що сюжетні мотиви цього пам'ятника внаслідку в трансформованому вигляді зустрічаються у творах багатьох європейських народів. Бенфей був схильний бачити в цьому факт впливу однієї літератури на інші. Так виникла теорія запозичення, що поширилась в літературознавстві. Значний внесок у розвиток порівняльного літературознавства в Україні був зроблений М. Дашкевичем, М. Драгомановим, І. Франком. Професор Київського університету М. Дашкевич (1852—1908), був одним з найпослідовніших прихильників компаративістики. Звертаючись до теорії міграцій, М. Дашкевич стверджував, що великі письменники минулого — Данте, Боккаччо, Шекспір, Мольєр, Гете та інші — не вигадували фабул, а запозичували їх з літературних творів, які траплялися їм, або ж із народної творчості. Саме обробка фабули, духовний зміст, за словами М. Дашкевича, важливі в літературному творі. М. Драгоманов (1841— 1895) особливу увагу приділяв «мандрівним» сюжетам і їх інтерпретаціям в українському фольклорі та літературі. У своїх працях М. Драгоманов «сформулював принцип необхідності виявляти запозичені та суто національні елементи в українській усній народній творчості». Вагомий внесок у порівняльне літературознавство в Україні зробив І.Франко (1856—1916), який уперше в історії українського літературознавства обґрунтував взаємозалежність національного і загальнолюдського в літературі. Послідовники культурологічного підходу починаючи від М. Бахтіна (1895 — 1975) й В. Біблера (1918 — 2000) вбачають нову раціональність сучасності в «гуманітарному мисленні», заснованому на ідеї «взаєморозуміння» людини й світу, що здійснюється у «великому діалозі культур».Порівняльний метод став не тільки загальновизнаним, але й одержав статус програмного методу в мовознавстві (порівняльно-історичне мовознавство), літературознавстві (порівняльно-історичне літературознавство), порівняльній міфології та порівняльному вивченні культурології ще в XIX сторіччі.Компаративісти доводять, що жодна національна література не може плідно розвиватися поза спілкуванням з літературами та культурами інших народів. Вони стверджують, що використання історико-функціонального і порівняльного методів дослідження не лише допомагає встановити зв’язки між окремими літературними явищами, а й сприяє глибокому проникненню в ідейно-естетичний зміст кожного із порівнюваних творів. Крім того, це підтверджує тезу про єдність світового літературного процесу.На важливості компаративного аналізу на уроках української літератури наполягає А. Градовський, зазначаючи, що «поліпшення літературної освіти може бути досягнуто перш за все шляхом інтенсифікації, покращення якості змістовності навчання, більш багатогранного підходу до естетичної природи літератури. Це, на нашу думку, можна досягти, впроваджуючи метод вивчення української та зарубіжної літератур. З огляду на це, завдання літературної освіти нам бачиться передовсім у тому, щоб давати учням уявлення про основні, найбільш значимі й характерні явища української і зарубіжної літератур в єдності їхнього розвитку і функціонування, розвивати смаки, збагачувати культуру мовлення, прищеплювати любов до літератури, навчати нове покоління культурі читання в широкому розумінні слова, тобто виробляти активний збагачуючий інтелект, емоційно осмислене сприймання творів мистецтва слова» [2; 32-33].Для творчих педагогів-новаторів, кого цікавить проблема компаративного аналізу, настільними можуть стати праці Д. Наливайка «Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу», А. Градовського «Компаративний аналіз у системі шкільного курсу української літератури: методологія та методика» та «Чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. Взаємозв’язки у вивченні української і зарубіжної літератур», О. Куцевол «Методика уроку компаративного аналізу».Термінологічний словник.Компаративістика — це порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу) [14; 359].Компаративізм — порівняльно-історичний метод у мовознавстві, що виник на початку 19 ст. Один з методів літературознавства 2-ї половини 19-початку 20 ст., суть якого полягала у зіставленні творів літератур різних народів.Компаративний аналіз — це аналіз, при якому досліджуються явища мистецтва слова через порівняння їх з іншими такими явищами переважно в різних національних письменствах.Урок компаративного аналізу — це урок, на якому домінуючим є порівняльний аналіз художнього твору. Ґрунтується він на досягненнях компаративістики. Мета такого уроку — глибше розкрити ідейну-та естетичну сутність кожного з порівнюваних творів чи процесів; дати історико-літературне пояснення відповідностей або відмінностей літературних явищ різних епох та творів; сприяти розумінню духовної єдності, національної своєрідності різних літератур у культурно-історичному розвитку суспільства [2; 3].Методичні особливості використання компаративного аналізуУ компаративістиці виділяють вивчення таких зв’язківГенетичних (грец. γεννώ — породжувати). Виявляються у спільних джерелах, що належать до різних літератур, міжнаціональних літературних впливах, запозиченнях.Контактних (який впливає, діє). Виявляються між: письменниками, школами, літературами течіями, творчому використанні мандрівних сюжетів, вічних тем та образів світового письменства.Застосування елементів компаративного аналізу У міру формування необхідних знань з торії літератури доцільно з 5 класу починати практикувати застосування елементів компаративного аналізу, поступово й систематично готувати учнів до таких видів робіт, починаючи з основної школи. Як правило така робота має фрагментарний характер і проводиться у формі невеличкого компаративного дослідження. У такому випадку творові, обраному для порівняння, відводиться, так би мовити, допоміжна роль. Під час аналізу твору на уроці літератури можливе звернення до якогось іншого (частіше його фрагментів), порівняння з яким дозволяє краще і глибше осягнути той твір, що вивчається. Зіставлення оригіналу та декількох перекладів сприяє кращому осмисленню твору, допомагає усвідомити особливості стилю письменника, його творчої манери перекладача, вивчення творів різних народів, близьких за темою, сюжетом, ідеєю, проблематикою, образами, особливостями. У старших класах рівень компаративного аналізу ускладнюється.Компаративний аналіз проходить такі етапи1. Підготовчий: з’ясування зв’язків двох художніх творів; вивчення позатекстової сфери обох творів.2. Реалізація: розгляд типологічних зв’язків між двома творами різнонаціональних літератур; розкриття причинно-наслідкових зв’язків.3. Узагальнення: доведення спорідненості світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнювальних творів.При використанні компаративного аналізу на уроках літератури завжди враховуються різні форми порівняльного методу:- природно-порівняльний метод, що виявляє природу різнорідних об’єктів;- порівняння історико-типологічне, яке пояснює подібність не зв’язаних за своїм походженням явищ однаковими умовами розвитку;- історико-генетичне порівняння, при якому подібність явищ пояснюється як результат їхнього споріднення за походженням;- порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ.Існує два способи будови розповіді, яка містить порівняння.1. Матеріал можна розташувати послідовно, тобто спочатку розповісти про одного літературного героя (або одну подію), а потім у зіставленні з ним — про іншого (або іншу подію). Наприкінці зробити узагальнення.2. Не менш зручним є розташування матеріалу за способом паралельного (одночасного) порівняння коли водночас розповідається про обох героїв (обидві події) дозволяє продемонструвати схожість та відмінність.Обравши форму порівняльного методу, визначаємося з елементами компаративного аналізу, що виокремлюються під час:- порівняльного аналізу оригінального твору та його перекладу, переказу чи переспіву;- порівняння оригінального твору та кількох його перекладів;- порівняння різнонаціональних літературних явищ на рівні їх походження;- розгляду творчих зв’язків між письменниками різних літератур тощо;- аналізу творів одного напряму, течії, школи, а також різних національних літератур;- вивчення різнонаціональних творів, близьких за темою, ідеєю, сюжетом,проблематикою, образами, особливостями поетики.Стимулюючи учнів до порівнянь, зіставлень літературних явищ, учитель має дати учням матеріал для цих розумових операцій, навчити їх бачити, обирати порівнювати схожі, аналогічні літературні факти або явища. Подібні уроки потрібні як учням так і вчителям. Користь від них обопільна, адже саме на такому матеріалі ми маємо можливість відточувати свою методичну майстерність. Бачити світ, кожен його феномен у порівнянні з іншим, вміти розрізняти несхожі явища та знаходити типологічне у схожому – є життєво необхідною компетенцією випускника сучасної школи. Компаративна лінія забезпечує:- зіставлення літературних творів та їх окремих компонентів (тем, мотивів, образів та ін.), явищ, фактів, що належать до різних літератур;- встановлення зв’язків між українською літературою та іншими національними літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.);- розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у літературних творах;- зіставлення оригіналів і перекладів літературних творів різними мовами, а також перекладів того самого твору українською мовою;- демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови.Методи і прийоми здійснення компаративного аналізу художнього творуВибір творів для компаративного аналізу не повинен бути випадковим. Твори мають добиратися за спільними аспектами, які розглядаються на уроці в першу чергу. Від прочитаного учні отримують враження, які стають навчальним матеріалом.Найдоцільнішим на уроках компаративного аналізу є використання методів творчого читання, евристичного та дослідницького, перекладу; прийомів індивідуального й коментованого читання типологічно близьких текстів; проблемної ситуації; проблемних пізнавальних завдань, пов’язаних з необхідним орієнтуванням учнів у різних художніх системах; порівняння художніх творів;«вслуховування» в оригінал твору; зіставлення твору з його генетичним джерелом; евристичної бесіди, диспуту, діалогу тощо. Ці методи та прийоми допомагають розкрити творчий потенціал особистості кожного учня, сформувати навички аналітичного мислення, полікультурної компетентності, виховати толерантне ставлення один до одного. Діти на таких уроках опиняються в ситуації пошуку, дослідження через порівняння окремих літературних фактів і явищ. Вони просто зобов’язані мислити, розв’язуючи певні навчальні завдання. А це активізує їхній пізнавальний інтерес, сприяє формуванню ключових компетентностей. Найефективнішим засобом здійснення компаративного аналізу в школі може бути складання порівняльних таблиць, порівняльних діаграм, створення ментальних карт (інтелект-карти, карти знань, розуму, або карти пам'яті, думок — діаграма на якій відображають слова, ідеї, завдання, або інші елементи, розташовані навколо основного слова або ідеї. Використовуються для генерування, відображення, структурування та класифікації ідей, і в якості допоміжного засобу під час навчання, організації, розв'язання проблем, прийняття рішень, та написання документів), інфографіки (візуальне подання інформації даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації), креолізованих текстів (текст, фактура якого складається з двох різнорідних частин: вербальної (мовної/мовленнєвої) та невербальної (належить до інших знакових систем). Приклади креолізованих текстів — тексти реклами, комікси, афіші, плакати, в яких систематизується вся необхідна інформація про компоненти порівнюваних елементів. Форми роботи можуть бути групові та індивідуальні, а саме: створення проектів, електронних бібліотек, словників, віртуальних літературних музеїв, віртуальних екскурсій (організована підбірка фото та відео зображень з текстовим або аудіо супроводом та засобами навігації), веб-квести (у завдання з елементами рольової гри, для виконання якого залучаються інформаційні ресурси Інтернету), створення «живих презентацій». Домашні завдання можуть мати творчий, диференційований характер, із застосуванням інноваційних методів та прийомів навчання, цікавих для учнів.Рекомендації учителям-філологам щодо застосування елементів компаративного аналізу:- ретельно опрацьовувати найновіші наукові дослідження в галузі літературної компаративістики та методики викладання компаративістики у школі;- зробити аналіз навчальних програм української та світової літератур та укласти зіставні таблиці, що містять інформацію про можливий типологічний ряд порівняльного вивчення літератур з метою узгодженості змістових ліній компаративного аналізу;- вдумливо аналізувати тексти художніх творів з метою встановлення генетичних контактів й типологічних подібностей в них;- виявляти літературні здібності учнів з метою залучення їх до пошуково-дослідницької діяльності, що передбачає застосування на уроках компаративного аналізу;- пам’ятати, що компаративістика на уроці не є самоціллю, а способом вивчення літератури в школі, засобом формування літературної компетентності, однією зі складових якої виступає компаратив;- щоб урок з елементами компаративного аналізу був не тільки ефектним, а й ефективним. Використання компаративного аналізу в шкільному курсі вивчення літератури диктується тим фактом, що компаративізм сприяє усвідомленню того чи того національного письменства як інтегрованої частини світового літературно-художнього розвитку. Особливу увагу це має для усвідомлення належного місця української літератури в європейському культурному просторі. Порівняння літературних творів дає можливість показати учням спільне – те, що об’єднує різні народи, й відмінне – те, що свідчить про неповторність націй.Важливо пам’ятати, що порівняльний підхід до вивчення творів повинен здійснюватись не заради порівняння, а заради формування гуманістичного світогляду учнів, для того, щоб допомогти дитині якомога ширше пізнати світ.Робота з використанням елементів компаративного аналізу тексту стимулює самостійний науковий пошук учнів, розкриває здібності, сприяє формуванню життєво необхідних компетентностей учнів. Використана література1. Анікіна Н. Управління змінами вимагає нових ій. (Стратегічні завдання управління школою в умовах реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти). //Управління освітою. – 2012. — №19. – с. 10-152. Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: Монографія. – Черкаси: Брама, 2003.–292 с. 3. Градовський А.В. Аналіз науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №1. – С.18-21. 4. Бабенко В. М. Компаративний аналіз художнього твору в системі літературної освіти школярів / В. М. Бабенко // Наукові записки. – Вип. 36. – Серія: пед. науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 35. Бухлова Н. Науково-методичний супровід учителів соціально-гуманітарного напряму в контексті впровадження нових Державних стандартів освіти. // Методист. – 2012. — №9. – с. 28-33.6. Волошина Н. Й. Методика літератури. Проблеми, пошуки, здобутки, перспективи // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 1. – С 2—4.7. Корсак К. Компаративистика: кому она нужна? / К. Корсак // Зеркало недели. – 2000 р. – № 6 від 12 лют. – С. 12. 8. Ковбасенко Ю. Формування літературного канону та курикулуму літературної освіти: світовий досвід і український шлях. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. — №9 – 10. – С.12-16.9. Криворучко О.В. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікуль-турної компетентності учнів на уроках світової літератури. Із досвіду роботи // Електронний ресурс. Режим доступу: httr:// www.eltutor.at.ua./id/2/259.doc 10. Куцевол О.М. Методика уроку компаративного аналізу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №10. – С.2-4. 11. Куцевол О.М. Методична творчість учителя літератури – потреба сучасної школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №6. – С. 9-14. 12. Ніколенко О. Стратегічні напрями нових стандартів з літератури .// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – — 2011. — №7-8. — С.13 – 16.13. Ніколенко О. Про роль і значення компаративного вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. — №2. — С.2 – 4.14. Літературознавчий словник-довідник / P. T. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. — К.: ВІД «Академія», 1997. —752 15. Романюк С. Готуємось до впровадження нового Державного стандарту. Методичні рекомендації керівникам ШМО вчителів української мови та літератури. — //Методист. – 2012. — №12. – с. 33-4716. Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник /Ред. Р.Т.Гром’як., упоряд.: Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. — 331 с. 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».18. Садова В. Використання компаративістики в історико-педагогічних дослідженнях / В. Садова // Вісн. Львів. університету. – Серія: пед. науки. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 301–306. 18. Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: зб. Наук-метод. Матеріалів / упор. Н.Уманців, Я. Козеленко, С. Худецька; наук ред. О. Мариновська. — Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2012. –270с.19. Харахоріна Т. Мотиваційно-технологічний аспект готовності вчителя-філолога до впровадження нової редакції Державного стандарту базової і повної середньої освіти. //Методист. – 2012. — №9. – с. 34-3920. Чанишев А.Н. Аристотель. – 2-е изд доп. – М.: Мысль, 1987. – С.201-208.21. Шалагінов Б. Літературна компаративістика в школі: можливості і труднощі. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. — №6. — С.2 — 5.

Коментарі

Немає коментарів. Ваш буде першим!